ALZ, s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pri výkupe vozidiel od fyzickej osoby

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj motorového vozidla špecifikovaného v kúpnej zmluve (ďalej len „automobil"), uzatvorené medzi fyzickou osobou uvedenou v kúpnej zmluve ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci") a spoločnosťou ALZ, s.r.o, IČO: 36461806, so sídlom Východná 19C, 080 01 Prešov, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 11714/P ako kupujúcim (ďalej len „kupujúci").
1.2. Na základe kúpnej zmluvy predávajúci predáva kupujúcemu automobil vrátane jeho súčastí a príslušenstva za kúpnu cenu uvedenú v kúpnej zmluve a kupujúci automobil od predávajúceho za túto kúpnu cenu kupuje a prijíma do svojho vlastníctva.
2. Prehlásenia predávajúceho
2.1. Predávajúci prehlasuje a ručí kupujúcemu, že
a) automobil nemá žiadne právne vady, teda najmä nie je zaťažený záložným právom, nájomným alebo iným užívacím právom, alebo akýmkoľvek iným právom tretích osôb. Predávajúci ďalej prehlasuje, že proti nemu nie je vedené žiadne súdne alebo správne konanie, z ktorého by hrozilo zabezpečenie jeho majetku, ani výkon rozhodnutia, alebo exekučné konanie, že automobil (resp. hnuteľný majetok predávajúceho) nie je v čase prevodu vlastníckeho práva postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekučným záložným právom a nie je uvedený na súpise hnuteľných vecí vydanom exekútorom. Predávajúci ďalej prehlasuje, že na jeho majetok nebol podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo reštrukturalizácie a ani nie je v úpadku podľa príslušných právnych predpisov.
b)automobil nebol poškodený pri povodni- t.j. najmä automobil nestál dlhšiu dobu v zatopenom území, nebol pod vodou, interiér nebol zanesený blatom a nánosmi z povodní.
c) stav počítadla prejdenej vzdialenosti automobilu, tak ako je uvedený v kúpnej zmluve, zodpovedá skutočnému stavu najazdených kilometrov, je presný a pravdivý́ a predávajúci nevykonal neoprávnenú manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti.
d) poskytol kupujúcemu všetky informácie o technickom stave automobilu a jeho poškodeniach, ktoré mu boli známe a nezamlčal kupujúcemu žiadne informácie týkajúce sa vád a poškodenia automobilu.
e) bol kupujúcim pred uzavretím kúpnej zmluvy informovaný o všetkých poplatkoch, ktoré v súvislosti s predajom automobilu platí kupujúcemu a o ich aktuálnej výške a výslovne s nimi súhlasí.
2.2. V prípade ak automobil patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov predávajúci prehlasuje, že informoval svojho/svoju manžela/manželku o zamýšľanom predaji automobilu podľa kúpnej zmluvy a že tento s tým výslovne súhlasí.
2.3. Predávajúci bol riadne poučený a upozornený na právne dôsledky nepravdivosti vyššie uvedených prehlásení ako aj na možnosť naplnenia skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa príslušných ustanovení Trestného zákona v platnom znení.
3. Zodpovednosť za vady
3.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal automobil v čase prechodu nebezpečenstva škody na automobile s výnimkou vád, o ktorých kupujúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo musel vedieť(zjavné vady).
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho vadu automobilu do 24 mesiacov odo dňa prevzatia automobilu kupujúcim, táto objektívna lehota sa však nepoužije, ak pôjde o právnu vadu, kedy bude môcť kupujúci uplatniť vadu do šiestich mesiacov odo dňa, kedy kupujúci vadu zistil, bez obmedzenia najdlhšej objektívnej lehoty.
3.3. V prípade akejkoľvek vady automobilu, za ktorú predávajúci zodpovedá, bude mať kupujúci právo podľa svojho uváženia, buď požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo bude mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci uplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu požadovanú čiastku zľavy do 15 (pätnásť) dní odo dňa doručenia výzvy na uplatnenie zľavy, inak bude povinný kupujúcemu uhradiť zákonný úrok z omeškania. Pri omeškaní s úhradou zľavy z kúpnej ceny má kupujúci tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
3.4. Nárok kupujúceho na náhradu škody nie je dotknutý za súčasného uplatnenia nárokov z vád automobilu uvedených v bode 3.3. VOP
3.5 V prípade, že vyjde najavo, a to aj po predaji automobilu tretej osobe kupujúcim, že automobil pri jeho kúpe nemal vlastnosť kupujúcim vymienenú v čl. VI bod. 7 kúpnej zmluvy, je kupujúci oprávnený od predávajúceho požadovať náhradu škody spôsobenej kupujúcemu spočívajúcej najmä v sankcii uloženej orgánom štátnej správy, nákladoch spojených s predajom automobilu tretej osobe, s odstúpením od takejto kúpnej zmluvy a v iných nákladoch s tým súvisiacich.
4. Zmluvné pokuty
4.1. Pokiaľ vyjde najavo, že automobil bol v čase predaja vo vlastníctve leasingovej spoločnosti alebo akejkoľvek inej tretej osoby (ďalej len „pôvodný vlastník"), a/alebo vyjdú najavo akékoľvek iné skutočnosti, ktoré sú v rozpore s ktorýmkoľvek prehlásením predávajúceho uvedeným v bode 2.1. písm. a) VOP je kupujúci oprávnený od predávajúceho požadovať zmluvnú pokutu v plnej výške 30% z kúpnej zmluve automobilu uvedenej v kúpnej zmluve (vrátane DPH), a to v prípade, že bude splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
a)nový vlastník alebo kupujúci vydá automobil orgánom činným v trestnom, exekučnom, vykonávacom konaní alebo v reštrukturalizácii príp. priamo pôvodnému vlastníkovi automobilu alebo bude automobil odobraný orgánom činným v trestnom, exekučnom, vykonávacom konaní alebo v reštrukturalizácii, alebo konkurze;
b) medzi kupujúcim a novým vlastníkom dôjde k zrušeniu kúpnej zmluvy a kupujúci vráti novému vlastníkovi kúpnu cenu, za ktorú mu automobil sám predal.
4.2. V prípade, že predávajúci nedodá kupujúcemu príslušné doklady k motorovému vozidlu, požadované podľa čl. 7.1. VOP a iné súčasti a príslušenstvo/doplnky podľa Preberacieho protokolu v lehote dohodnutej zmluvnými stranami priamo v Preberacom protokol, kupujúcemu vzniká nárok na úhradu zmluvnej pokuty v čiastke zodpovedajúcej nevyplatenej časti kúpnej ceny.
4.3. V prípade, že kedykoľvek po uzavretí kúpnej zmluvy, a to aj po predaji automobilu tretej osobe kupujúcim vymienenú vlastnosť uvedenú v čl. VI bod. 7 kúpnej zmluvy, je kupujúci oprávnený od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 50% z kúpnej ceny automobilu, najviac však 3.300,- €.
4.4. Zmluvné pokuty podľa tohto článku 4. VOP sú splatné do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zaslanej zo strany kupujúceho predávajúcemu.
4.5. Zaplatením ktorejkoľvek dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa táto zmluvná pokuta vzťahuje, a to aj v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.
5. Odstúpenie od zmluvy
5.1. Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť okrem dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku alebo v iných ustanoveniach týchto VOP tiež v prípade, že
a) kedykoľvek, teda i po predaji automobilu kupujúcim novému vlastníkovi, vyjde najavo, že automobil nemá kupujúcim vymienenú vlastnosť uvedenú v čl. VI ods. 7 kúpnej zmluvy.
b)kedykoľvek, teda i po predaji automobilu kupujúcim novému vlastníkovi, vyjde najavo že ktorékoľvek z prehlásení predávajúceho uvedené v bode 2.1. a 2.2 VOP nie je pravdivým, bez ohľadu na to, či o tom predávajúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo nevedel,
c)príslušný orgán štátnej správy z akýchkoľvek dôvodov odmietne vykonať zmenu v evidencii automobilov na kupujúceho alebo nového vlastníka,
d) orgány činné v trestnom konaní zaistia motorové vozidlo pre účely preverenia, či motorové vozidlo je predmetom trestného činu a to bez ohľadu na to, či o tom predávajúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo nevedel.
6. Nadobudnutie vlastníckeho práva k automobilu
Vlastníkom automobilu sa kupujúci stáva okamihom uzatvorenia kúpnej zmluvy.
7.Odovzdanie automobilu a prechod nebezpečenstva škody na automobile
7.1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu odovzdať automobil najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy na základe Preberacieho protokolu, a to vrátane dokladov, ktoré sú potrebné na prevádzku a užívanie automobilu, najmä technický preukaz, osvedčenie o registrácii vozidla, doklad o emisnej kontrole, doklad o STK, plnú moc/poverenie s úradne osvedčeným podpisom na vykonanie zmien v príslušnej evidencii motorových vozidiel.
7.2. Nebezpečenstvo škody na automobile prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia automobilu kupujúcim
8. Ďalšie ustanovenia
8.1. V prípade ukončenia účinnosti kúpnej zmluvy dohodou zmluvných strán (na základe žiadosti predávajúceho) v čase pred predajom automobilu novému vlastníkovi, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu náklady za výkup automobilu, ktoré sú zmluvnými stranami dohodnuté vo výške 3% z kúpnej ceny automobilu.
8.2. Ak dôjde k ukončeniu účinnosti kúpnej zmluvy, predávajúci je povinný automobil prevziať späť od kupujúceho najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa skončenia účinnosti kúpnej zmluvy. Pre prípad porušenia tejto povinnosti je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15,- € za každý deň omeškania s prevzatím automobilu až do dňa jeho prevzatia od kupujúceho. Nárok kupujúceho na náhradu škody nie je dotknutý uplatnením vyššie uvedenej zmluvnej pokuty.
8.3. Predávajúci zároveň udeľuje kupujúcemu súhlas na využitie elektronickej adresy pre potreby zasielania obchodných ponúk a marketingových ponúk v zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti budú doručované druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v zmluvnej dokumentácii alebo na adresu, ktorú zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane ako adresu pre doručovanie písomností. Ak nie je možné písomnosť predávajúcemu odovzdať ani doručiť, považuje sa za doručenú tiež dňom, kedy bola zásielka vrátená späť kupujúcemu ako nedoručená resp. nedoručiteľná, bez ohľadu na dôvod nedoručenia a tiež bez ohľadu na to, či sa predávajúci o písomnosti dozvedel alebo nie.
9. Záverečné ustanovenia
9.1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky vzťahy a spory vznikajúce z kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou sa budú riadiť výlučne slovenským právnym poriadkom. Zmluvné strany dohodli pre rozhodovanie právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky. V prípade sporu sa predávajúci - spotrebiteľ môže obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.
9.2. Odlišné dojednania obsiahnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pre ustanoveniami týchto VOP.
9.3. Akákoľvek dohoda o zmene kúpnej zmluvy vyžaduje písomnú formu.
9.4. Kúpna zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
9.5. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Dňom zdaniteľného plnenia je deň, kedy sa kupujúci stane vlastníkom automobilu.
9.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2023 a sú zverejnené na webovej stránke kupujúceho

Všeobecné obchodné podmienky pri výkupe vozidiel od právnickej osoby a SZČO

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj motorového vozidla špecifikovaného v kúpnej zmluve (ďalej len „automobil"), uzatvorené medzi právnickou alebo SZČO uvedenou v kúpnej zmluve ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci") a spoločnosťou ALZ, s.r.o, IČO: 36461806, so sídlom Východná 19C, 080 01 Prešov, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 11714/P ako kupujúcim (ďalej len „kupujúci").
1.2. Na základe kúpnej zmluvy predávajúci predáva kupujúcemu automobil vrátane jeho súčastí a príslušenstva za kúpnu cenu uvedenú v kúpnej zmluve a kupujúci automobil od predávajúceho za túto kúpnu cenu kupuje a prijíma do svojho vlastníctva.
2. Prehlásenia predávajúceho
2.1. Predávajúci prehlasuje a ručí kupujúcemu, že
a) automobil nemá žiadne právne vady, teda najmä nie je zaťažený záložným právom, nájomným alebo iným užívacím právom, alebo akýmkoľvek iným právom tretích osôb. Predávajúci ďalej prehlasuje, že proti nemu nie je vedené žiadne súdne alebo správne konanie, z ktorého by hrozilo zabezpečenie jeho majetku, ani výkon rozhodnutia, alebo exekučné konanie, že automobil (resp. hnuteľný majetok predávajúceho) nie je v čase prevodu vlastníckeho práva postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekučným záložným právom a nie je uvedený na súpise hnuteľných vecí vydanom exekútorom. Predávajúci ďalej prehlasuje, že na jeho majetok nebol podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo reštrukturalizácie a ani nie je v úpadku podľa príslušných právnych predpisov.
b)automobil nebol poškodený pri povodni- t.j. najmä automobil nestál dlhšiu dobu v zatopenom území, nebol pod vodou, interiér nebol zanesený blatom a nánosmi z povodní.
c) stav počítadla prejdenej vzdialenosti automobilu, tak ako je uvedený v kúpnej zmluve, zodpovedá skutočnému stavu najazdených kilometrov, je presný a pravdivý́ a predávajúci nevykonal neoprávnenú manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti.
d) bol kupujúcim pred uzavretím kúpnej zmluvy informovaný o všetkých poplatkoch, ktoré v súvislosti s predajom automobilu platí kupujúcemu a o ich aktuálnej výške a výslovne s nimi súhlasí.
2.2. V prípade ak automobil patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov predávajúci prehlasuje, že informoval svojho/svoju manžela/manželku o zamýšľanom predaji automobilu podľa kúpnej zmluvy a že tento s tým výslovne súhlasí.
2.3. Predávajúci bol riadne poučený a upozornený na právne dôsledky nepravdivosti vyššie uvedených prehlásení ako aj na možnosť naplnenia skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa príslušných ustanovení Trestného zákona v platnom znení.
3. Zodpovednosť za vady
3.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal automobil v čase prechodu nebezpečenstva škody na automobile s výnimkou vád, o ktorých kupujúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo musel vedieť(zjavné vady).
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota pre podanie správy predávajúcemu o vadách tovaru uvedená v § 428 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení sa predlžuje na lehotu šiestich mesiacov odo dňa, kedy kupujúci vadu zistil, najviac však dva roky odo dňa prevzatia automobilu kupujúcim, táto objektívna lehota sa však nepoužije, ak pôjde o právnu vadu, kedy bude môcť kupujúci uplatniť vadu do šiestich mesiacov odo dňa, kedy kupujúci vadu zistil, bez obmedzenia najdlhšej objektívnej lehoty; ustanovenie § 428 ods. 1 písm. b) a c) sa nepoužije.
3.3. V prípade akejkoľvek vady automobilu, za ktorú predávajúci zodpovedá, bude mať kupujúci právo podľa svojho uváženia, buď požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo bude mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci uplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu požadovanú čiastku zľavy do 15 (pätnásť) dní odo dňa doručenia výzvy na uplatnenie zľavy, inak bude povinný kupujúcemu uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Pri omeškaní s úhradou zľavy z kúpnej ceny má kupujúci tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
3.4. Nárok kupujúceho na náhradu škody nie je dotknutý za súčasného uplatnenia nárokov z vád automobilu uvedených v bode 3.3. VOP
3.5 V prípade, že vyjde najavo, a to aj po predaji automobilu tretej osobe kupujúcim, že automobil pri jeho kúpe nemal vlastnosť kupujúcim vymienenú v čl. V bod. 1 kúpnej zmluvy, je kupujúci oprávnený od predávajúceho požadovať náhradu škody spôsobenej kupujúcemu spočívajúcej najmä v sankcii uloženej orgánom štátnej správy, nákladoch spojených s predajom automobilu tretej osobe, s odstúpením od takejto kúpnej zmluvy a v iných nákladoch s tým súvisiacich.
4. Zmluvné pokuty
4.1. Pokiaľ vyjde najavo, že automobil bol v čase predaja vo vlastníctve leasingovej spoločnosti alebo akejkoľvek inej tretej osoby (ďalej len „pôvodný vlastník"), a/alebo vyjdú najavo akékoľvek iné skutočnosti, ktoré sú v rozpore s ktorýmkoľvek prehlásením predávajúceho uvedeným v bode 2.1. písm. a) VOP až potom, čo kupujúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti predá automobil ďalej novému vlastníkovi (ďalej len „nový vlastník"), je kupujúci oprávnený od predávajúceho požadovať zmluvnú pokutu v plnej výške kúpnej ceny automobilu uvedenej v kúpnej zmluve (vrátane DPH), a to v prípade, že bude splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
a)nový vlastník vydá automobil orgánom činným v trestnom, exekučnom, vykonávacom konaní alebo v reštrukturalizácii príp. priamo pôvodnému vlastníkovi automobilu alebo bude automobil odobraný orgánom činným v trestnom, exekučnom, vykonávacom konaní alebo v reštrukturalizácii, alebo konkurze;
b) medzi kupujúcim a novým vlastníkom dôjde k zrušeniu kúpnej zmluvy a kupujúci vráti novému vlastníkovi kúpnu cenu, za ktorú mu automobil sám predal.
4.2. Kupujúci je ďalej oprávnený od predávajúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty v plnej výške kúpnej ceny automobilu uvedenej v kúpnej zmluve (vrátane DPH) v prípade, že po prevzatí automobilu od predávajúceho a pred jeho predajom novému vlastníkovi vyjdú najavo skutočnosti, že automobil bol v čase predaja predávajúcim kupujúcemu vo vlastníctve leasingovej spoločnosti alebo akejkoľvek inej tretej osoby, a/alebo akékoľvek iné skutočnosti, ktoré sú v rozpore s ktorýmkoľvek prehlásením predávajúceho v bode 2.1. písm. a) VOP a kupujúci automobil sám vydá orgánom činným v trestnom, exekučnom, vykonávacom konaní alebo v reštrukturalizácii, konkurze alebo príp. priamo pôvodnému vlastníkovi, alebo bude automobil odobraný orgánom činným v trestnom, exekučnom, vykonávacom konaní alebo v reštrukturalizácii, alebo konkurze.
4.3. V prípade, že kedykoľvek, teda i po predaji automobilu kupujúcemu, vyjdú najavo skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s prehláseniami predávajúceho uvedenými v bode 2.1. písm. c) VOP, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 3.300,- €. Zmluvné strany považujú nárok kupujúceho na zmluvnú pokutu za nesporný a jeho výšku za primeranú a oprávnenú.
4.4. V prípade, že predávajúci nedodá kupujúcemu príslušné doklady k motorovému vozidlu, požadované podľa čl. 7.1. VOP a iné súčasti a príslušenstvo/doplnky podľa Preberacieho protokolu v lehote dohodnutej zmluvnými stranami priamo v Preberacom protokole, kupujúcemu vzniká nárok na úhradu zmluvnej pokuty v čiastke zodpovedajúcej nevyplatenej časti kúpnej ceny.
4.5. V prípade, že, kedykoľvek po uzavretí kúpnej zmluvy, a to aj po predaji automobilu tretej osobe kupujúcim vyjde najavo, že automobil pri jeho kúpe kupujúcim nemal kupujúcim vymienenú vlastnosť uvedenú v čl. I bod 2 kúpnej zmluvy, je kupujúci oprávnený od predávajúceho požadovať zmluvnú pokutu vo výške 3.000,00€.
4.6. Zmluvné pokuty podľa tohto článku 4. VOP sú splatné do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zaslanej zo strany kupujúceho predávajúcemu.
4.7. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa táto zmluvná pokuta vzťahuje
5. Odstúpenie od zmluvy
5.1. Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť okrem dôvodov uvedených v Obchodom zákonníku alebo v iných ustanoveniach týchto VOP tiež v prípade, že
a) kedykoľvek, teda i po predaji automobilu kupujúcim novému vlastníkovi, vyjde najavo, že automobil nemá vlastnosť uvedenú v čl. V. ods. 1 kúpnej zmluvy.
b)kedykoľvek, teda i po predaji automobilu kupujúcim novému vlastníkovi, vyjde najavo že ktorékoľvek z prehlásení predávajúceho uvedené v bode 2.1. VOP nie je pravdivým, bez ohľadu na to, či o tom predávajúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo nevedel,
c)príslušný orgán štátnej správy z akýchkoľvek dôvodov odmietne vykonať zmenu v evidencii automobilov na kupujúceho alebo nového vlastníka,
d) orgány činné v trestnom konaní zaistia motorové vozidlo pre účely preverenia, či motorové vozidlo je predmetom trestného činu a to bez ohľadu na to, či o tom predávajúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo nevedel.
6. Nadobudnutie vlastníckeho práva k automobilu
Vlastníkom automobilu sa kupujúci stáva okamihom uzatvorenia kúpnej zmluvy.
7.Odovzdanie automobilu a prechod nebezpečenstva škody na automobile
7.1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu odovzdať automobil najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy na základe Preberacieho protokolu, a to vrátane dokladov, ktoré sú potrebné na prevádzku a užívanie automobilu, najmä technický preukaz, osvedčenie o registrácii vozidla, doklad o emisnej kontrole, doklad o STK.
7.2. Nebezpečenstvo škody na automobile prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia automobilu kupujúcim
8. Ďalšie ustanovenia
8.1. V prípade ukončenia účinnosti kúpnej zmluvy dohodou zmluvných strán (na základe žiadosti predávajúceho) v čase pred predajom automobilu novému vlastníkovi, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu náklady za výkup automobilu stanovené dohodou zmluvných strán, a to paušálnou čiastkou vo výške 3% z dohodnutej kúpnej ceny automobilu.
8.2. Ak dôjde k ukončeniu účinnosti kúpnej zmluvy, predávajúci je povinný automobil prevziať späť od kupujúceho najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa skončenia účinnosti kúpnej zmluvy. Pre prípad porušenia tejto povinnosti je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15,- € za každý deň omeškania s prevzatím automobilu až do dňa jeho prevzatia od kupujúceho. Nárok kupujúceho na náhradu škody nie je dotknutý uplatnením vyššie uvedenej zmluvnej pokuty.
8.3. Predávajúci zároveň udeľuje kupujúcemu súhlas na využitie elektronickej adresy pre potreby zasielania obchodných ponúk a marketingových ponúk v zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov za účelom zasielania následných obchodných ponúk, ponuky služieb a zákazníckych výhod kupujúceho akýmkoľvek spôsobom.
8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti budú doručované druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v zmluvnej dokumentácii alebo na adresu uvedenú v obchodnom resp. živnostenskom registri alebo na adresu, ktorú zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane ako adresu pre doručovanie písomností. Ak nie je možné písomnosť predávajúcemu odovzdať ani doručiť, považuje sa za doručenú tiež dňom, kedy bola zásielka vrátená späť kupujúcemu ako nedoručená resp. nedoručiteľná, bez ohľadu na dôvod nedoručenia a tiež bez ohľadu na to, či sa predávajúci o písomnosti dozvedel alebo nie.
9. Záverečné ustanovenia
9.1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky vzťahy a spory vznikajúce z kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou sa budú riadiť výlučne slovenským právnym poriadkom. Zmluvné strany dohodli pre rozhodovanie právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.
9.2. Odlišné dojednania obsiahnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pre ustanoveniami týchto VOP.
9.3. Akákoľvek dohoda o zmene kúpnej zmluvy vyžaduje písomnú formu.
9.4. Kúpna zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky (Obchodný zákonník).
9.5. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Dňom zdaniteľného plnenia je deň, kedy sa kupujúci stane vlastníkom automobilu.
9.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2023 a sú zverejnené na webovej stránke kupujúceho

Všobecné obchodné podmienky pre servis motorových vozidiel