ALZ, s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


Informačné oznámenie o spracovaní osobných údajov

dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOÚ“) a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“)

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť M Motors SK s.r.o., IČO: 35 908 238, so sídlom Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava (ďalej ako „M Motors SK“), a konkrétny autorizovaný predajca / servis Mitsubishi Motors, ktorému zakazník udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (ďalej ako „Dealer“) (M Motors SK a Dealer ďalej spoločne ako „Prevádzkovatelia“).

Kontaktné údaje M Motors SK: email: info@mitsubishi-motors.sk, telefón +421 232 158 500.

Kontaktné údaje Dealera: naleznete na webových stránkách dealera v sekcii Kontakty.

M Motors SK a Dealer nie sú spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov.

ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť M Motors SK vymenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov (ďalej ako „Zodpovedná osoba“). Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na info@mitsubishi-motors.sk a to písomnou formou alebo osobne na adrese: Vajnorská 178, 831 04 Bratislava.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATELIA SPRACOVÁVAJÚ?

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovatelia, resp. každý z Prevádzkovateľov spracováva bez súhlasu Dotknutej osoby (zákazníka):

 • údaje vyplývajúce a potrebné na uzavretie zmluvného vzťahu, najmä kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska alebo sídla, IČO, emailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, VIN vozidla a EČ vozidla, model, farba vozidla, kód farby vozidla, číslo motoru, dátum uvedenia do prevádzky, dátum záručnej alebo pozáručnej opravy, počet najazdených km, vymenené náhradné diely)

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovatelia, resp. každý z Prevádzkovateľ spracováva so súhlasom Dotknutej osoby (zákazníka), sú uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov.

PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovatelia, resp. každý z Prevádzkovateľov môže bez súhlasu Dotknutej osoby (zákazníka) spracovávať vyššie uvedené osobné údaje na základe nasledujúcich právnych základoch a účelov:

Právny základ Účel
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o dielo, plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľov ako akreditovaných zástupcov výrobcu vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s výrobcom vozidiel Mitsubishi
splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa najmä zvolávacie a servisné akcie
oprávnený záujem Prevádzkovateľov alebo tretej strany
poskytovanie stanovísk a technických informácií akreditovaným zástupcom výrobcu
poskytovanie asistenčných služieb

Prevádzkovateľ, resp. každý z Prevádzkovateľov spracováva so súhlasom Dotknutej osoby (zákazníka) osobné údaje uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov za účelom uskutočňovania marketingových činností, ktoré zahŕňajú nižšie uvedené činnosti:

 1. Marketingové a propagačné činnosti, t. j. najmä zasielanie komerčných a/alebo propagačných informácií a reklamných materiálov zapojených do predajných činností alebo interaktívnych komerčných komunikácií týkajúcich sa produktov, služieb alebo ďalších činností, v papierovej podobe, v automatizovanom alebo elektronickom formáte a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), a akýmkoľvek iným elektronickým spôsobom (napr. internetové stránky a mobilné aplikácie).
 2. Činnosti vytvárania profilu, ktoré sa týkajú napríklad správania a tendencie v spotrebe vozidla, návykov pri riadení vozidla alebo používania internetovej stránky.
 3. Výskumné aktivity prieskum spokojnosti zákazníkov, marketingové výskumy a prieskumy názory zákazníkov.

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie Vašich osobných je slobodné. Neposkytnutie potrebných osobných údajov však znemožňuje identifikáciu Dotknutej osoby (zákazníka) ako zmluvnej strany a teda aj uzatvorenie príslušnej zmluvy (napr. kúpna zmluva alebo zmluva o dielo).

AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS?

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj súhlas so zasielaním správ priameho marketingu je slobodný a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to buď písomnou formou na adresu sídla M Motors SK alebo na adresu sídla Dealera alebo emailom na adresu info@mitsubishi-motors.sk (v predmete emailu je nevyhnutné uviesť text „odvolanie súhlasu“) alebo vyplnením a odoslaním webového formulára – odvolanie súhlasu umiestneného na www.mitsubishi-motors.sk/odvolanie-suhlasu/.

PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám v súvislosti s plnením právnych povinností, na vyžiadanie orgánov štátnej správy alebo pre uplatnenie práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, resp. Prevádzkovateľov.

Ďalej môžu byť Vaše osobné údaje poskytované tretím osobám v rámci skupiny Mitsubishi, a to najmä za účelom zvolávacích a servisných akcií, plnenia zmluvných povinností ako akreditovaných zástupcov výrobcu vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s výrobcom vozidiel Mitsubishi a za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľov. Do skupiny Mitsubishi patrí najmä spoločnosť Mitsubishi Motors Europe B.V. a Mitsubishi Motors Corporate.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované taktiež sprostredkovateľom, ktorí pre Prevádzkovateľov vykonávajú čiastkové činnosti spojené so spracovaním osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a prieskumu spokojnosti. Zoznam sprostredkovateľov je uvedený na www.mitsubishi-motors.sk.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do Japonska, jednak tretím osobám v rámci skupiny Mitsubishi a jednak sprostredkovateľom, ktorí pre Prevádzkovateľov vykonávajú čiastkové činnosti spojené so spracovaním osobných údajov, najmä v oblastí marketingu a prieskumu spokojnosti.

DOBA SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľmi spracovávané po dobu 10 rokov od uskutočnenia posledného zmluvného plnenia a ak nedôjde k zmluvnému plneniu na dobu 10 rokov od udelenia tohto súhlasu. Osobné údaje spracovávané pre účely plnenia právnych povinností sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom. Doba spracovania Vašich osobných údajov spracovávaných na základe súhlasu je uvedená v tomto súhlase.

AKĚ MÁTE PRÁVA A AKO ICH UPLATNIŤ?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte podľa ZoOOÚ a/alebo Nariadenia najmä právo:

 1. na prístup k osobným údajom,
 2. na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov,
 3. požadovať vysvetlenie v prípade podozrenia, že spracovaním osobných údajov je narušená ochrana Vášho osobného a súkromného alebo ak osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi,
 4. požadovať nápravu situácie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, najmä formou zastavenia nakladania s osobnými údajmi, ich opravou, doplnením alebo odstránením,
 5. na výmaz osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracovávané, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne,
 6. na obmedzenie spracovania osobných údajov,
 7. na prenosnosť údajov,
 8. vzniesť námietku, po ktorej bude spracovanie Vašich osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami alebo slobodami subjektov údajov, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov,
 9. podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Nariadenia.

Akúkoľvek žiadosť alebo akýkoľvek podnet súvisiaci so spracovaním osobných údajov alebo uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu niektorého z Prevádzkovateľov alebo elektronicky na adresu: info@mitsubishi-motors.sk.

ZABEZPEČENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovatelia prijali organizačno-technické opatrenia, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracovávania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pre možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Aktuálne znenie tohto informačného oznámenia je zverejnené na webovej stránke https://www.mitsubishi-motors.sk/informacne-oznamenie/.